در کانادا ساز و کاری وجود دارد که از افرادی که درآمدی ندارند حمایت مالی می کند. به این کمک ها اصطلاحاً ولفر گفته می شود. برای دریافت این کمک ها ابتدا باید درخواست آن را به وزارت کار و امور اجتماعی بدهید. مقدار این کمک ها و پرسه ی دریافت آن از استان به استان متفاوت می باشد