چنانچه درخواست پناهندگی شما رد شد، شما می توانید در آخرین مرحله درخواست دهید تا ریسک در معرض خطر قرار گرفتن شما را در صورت بازگشت به ایران بررسی کنند. برخی از درخواست های رد شده در دوره های گذشته به همین شکل پذیرفته شده است و هم اکنون به آنها اقامت کانادا اعطا شده است