چنانچه تصمیم اخذ شده مثبت باشد، هیئت پناهجو پذیری کانادا برای شما نامه ای ارسال می کند که محتوی نتیجه است. پس از آن شما می توانید درخواست اقامت خود را به اداره ی مهاجرت کانادا ارسال فرمایید. در این درخواست می توانید بستگان درجه ی یک خود را نیز اضافه کنید.

چنانچه درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، هیئت پناهجو پذیری کانادا به شما نامه ای حاوی تصمیم اخذ شده و توضیحی درباره ی دلیل این تصمیم ارسال می کند. شما می توانید پس از آن درخواست رسیدگی و اعتراض به نتیجه ی منفی اخذ شده را در دادگاه فدرال کانادا پیگیری کنید.