عضو هیئت پناهجو پذیری کانادا مشخص می کند که آیا شما پناهنده هستید یا شخصی که نیاز به حمایت دارد. نتیجه ی درخواست شما ممکن است در پایان جلسه ی بررسی به طور شفاهی دریافت کنید یا دیرتر به شکل مکتوب. ممکن است دریافت نتیجه ی شما چند روز یا چند ماه در مورد پرونده های پیچیده تر طول بکشد