چنانچه برای کودکان نیز درخواست پناهندگی شده آنها نیز باید در جلسه ی بررسی حضور داشته باشند. معمولاً لازم است که کودکان تنها در ابتدای جلسه برای اطمینان از صحت هویت آنها و برای اطمینان از اینکه به خوبی نمایندگی شده باشند ؛ چه والدینشان باشد یا نماینده ای که برای آنها تعیین شده، قیم یا مشاور حقوقی. پس از این مرحله آنها می توانند جلسه ی بررسی را ترک کنند. لطفاً با شخص معتمدی قرار بگذارید که از کودکانتان در طول جلسه ی بررسی نگهداری کند.

در برخی موارد کودکان بزرگتر می بایست در جلسه ی بررسی حضور داشته باشند. چنانچه شما نگرانی یا سؤالی درباره ی جلسه ی بررسی کودک خود دارید بهتر است پیش از جلسه ی بررسی با هیئت پناهجو پذیری کانادا تماس حاصل کنید.