الف) شما شهادت می دهید

پیش از دادن شهادت از شما خواسته می شود که رسماً اعلام کنید، به این معنی که سوگند بخورید که دروغ نمی گویید. پس از آن ممکن است از طرف افسر تصمیم گیرنده ی پرونده یا عضو تصمیم گیرنده یا مشاور (در صورت حضور مشاور حقوقی) سؤالاتی از شما پرسیده شود. عضو تصمیم گیرنده تأیین می کند که در چه خصوصی از شما سؤال شود و چه کسی اولین سؤال را بپرسد. معمولاً این شخص افسر تصمیم گیرنده ی پرونده ( یا عضو تصمیم گیرنده در صورت عدم حضور افسر تصمیم گیرنده ی پرونده) می باشد. در صورت حضور نماینده ی اداره ی امور مرزی کانادا در جلسه ی بررسی شما، مشاور وزیر ممکن است از شما سؤالاتی بپرسد. اگر مشاور نداشته باشید عضو تصمیم گیرنده و افسر تصمیم گیرنده ی پرونده از شما سؤال های بیشتری می پرسند و به شما این امکان را می دهند که به عضو تصمیم گیرنده هر آنچه به نظرتان مهم می آید بگویید.

ب) شاهدان شهادت می دهند

در صورتی که شاهدی معرفی کرده باشید پس از شهادت شما آنها شهادت خواهند داد. از هر شاهدی که معرفی کرده اید خواسته می شود در اتاق انتظار بماند تا شهادت شما تمام شود. سپس از آنها خواسته می شود که به جلسه بپیوندند. چنانچه شاهدین شما قادر به صحبت به زبان رسمی کانادا-انگلیسی یا فرانسوی- نباشند حق دارند که درخواست مترجم همزمان بدهند در صورتی که این درخواست بیست روز قبل از شروع روند بررسی به هیئت پناهجو پذیری کانادا ابلاغ شده باشد.

ج) در باره ی شواهد ارائه شده نظر داده می شود

پس از اینکه شما و همه ی شاهدینتان شهادت دادند عضو تصمیم گیرنده ممکن است از شما یا از مشاور شما درخواست کند که توضیح دهید چرا فکر می کنید شواهد نشان می دهد که شما شخصی هستید که نیاز به حمایت دارید یا دارای شرایط پناهندگی می باشید. عضو تصمیم گیرنده همچنین ممکن است از افسر تصمیم گیرنده ی پرونده بخواهد که نظر خود را درباره ی ابعاد مختلف درخواست شما بدهد بدون اینکه موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند. از شما یا مشاور شما ممکن است درخواست شود که پاسخ خود را در قبال نظرات افسر تصمیم گیرنده ی پرونده بدهید. عضو تصمیم گیرنده تأیین می کند که چه کسی اول صحبت کند.