شما می توانید شاهد به جلسه ی بررسی خود بیاورید چنانچه حس می کنید به پذیرش درخواست پناهندگی شما کمک می کند. شاهد کسیست که از مفاد درخواست پناهندگی شما آگاهی دارد و می تواند اطلاعاتی در اختیار عضو تصمیم گیرنده بگذارد که به او در امر تصمیم گیری کمک کند. شاهد باید آمادگی داشته باشد که به همه ی سؤالاتی که در جلسه ی بررسی پرسیده می شود پاسخ گوید (به این فرایند شهادت دادن گفته می شود).

شما باید اطلاعات مشخصی را تا حد اکثر 20 روز پیش از جلسه ی بررسی به شکل مندرج در اختیار هیئت پناهجو پذیری کانادا قرار دهید، از قبیل:

شماره ی تماس و آدرس یا شماره ی فکس شاهد

شهادت چه مقدار زمان می برد

رابطه ی شما با شاهد

آیا شما می خواهید شاهد شما شخصاً یا تلفنی یا از طریق ویدیو کنفرانس شهادت دهد

آیا شاهد شما نیاز به مترجم دارد

چنانچه شاهد شما متخصص باشد شما باید همچنین گزارشی با امضاء او که محتوی توانایی های تخصصی او و خلاصه ای از شهادت نامه اش است تهیه کنید و به مجموعه ی بالا اضافه کنید. مسئولیت اطمینان از حضور شاهدان در جلسه ی بررسی شما بر عهده ی خود شماست.