هیئت پناهجو پذیری کانادا جلسه ی بررسی برگزار می کند که در آنجا بتوانید از درخواست خود دفاع کنید. این در صورتیست که پس از مصاحبه به عنوان پناهنده پذیرفته نشده باشید. این جلسات معمولاً با حضور یک عضو هیئت پناهجو پذیری کانادا که دوره های خاصی را در مورد پرونده های پناهندگی گذرانده است انجام می شوند و همچنین برای امنیت شما و خانواده ی شما غیر علنی برگزار می شوند. اگر عضو تصمیم گیرنده شما در شهر شما نباشد جلسه ی بررسی شما به شکل ویدیوکنفرانس خواهد بود که به شما این امکان را می دهد که از طریق تلویزیون، عضو تصمیم گیرنده ی خود را ببینید و با او صحبت کنید