پیش از مصاحبه چنانچه به هر دلیلی قصد صرف نظر کردن از ادعانامه ی خود را دارید باید به هیئت پناهجو پذیری کانادا در اسرع وقت اطلاع دهید. این کار را می توانید از طریق نامه یا فرم انصراف پناهندگی که در تمام دفاتر هیئت پناهجو پذیری کانادا موجود است انجام دهید. چنانچه از درخواست خود صرف نظر کنید باید خاک کانادا را ترک کنید