این وظیفه به عهده ی شماست که ثابت کنید شما یک پناه جو یا نیازمند حمایت هستید. شما در صورتی پناه جو محسوب می شوید که بر مبنای مسائل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن نگرش خاص سیاسی از شکنجه و آزار و اذیت در حراس باشید.

شما در صورتی حائز شرایط پنهاهندگی هستید که در صورت بازگشت به کشور خود شخصأ در معرض خطر شکنجه، مرگ، یا رفتار یا جزای خصمانه و غیر معمول باشید.

افراد خاصی از دریافت پناهندگی مستثنا هستند: به عنوان مثال، جنایتکاران و افرادی که پناهنده در دیگر کشورها هستند.