در صورتی که مدارک اصلی شما به زبان انگلیسی یا فرانسوی نباشند شما باید آنها را به یکی از زبان های رسمی (انگلیس یا فرانسوی) که برای روند رسیدگی درخواست خود برگزیده اید ترجمه کنید. ترجمه ها و اظهارنامه ی مترجمان می بایست همراه کپی مدارک به هیئت پناهجو پذیری کانادا ارائه شوند. اظهارنامه ی مترجمان باید حاوی نام مترجم٬ زبان مبدأ گواهی و با امضا مترجم که صحت ترجمه را تضمین کند باشد

چنانچه شما نسخه ی انگلیسی یا فرانسوی مدارک خود را تهیه نکنید آنها قابل استفاده در روند رسیدگی نیستند مگر به موافقت عضو تصمیم گیرنده. کار ترجمه می تواند یا توسط مترجم و یا شخص عادی، دوست مورد اعتماد، یکی از اعضای خانواده یا یک داوطلب مشغول به کار در سازمان انجام شود