شما باید اطمینان حاصل کنید که هیئت پناهجو پذیری کانادا کپی همه ی مدارک را – ترجمه شده به انگلیسی یا فرانسوی- در اسرع وقت و نه دیرتر از بیست روز پیش از مصاحبه دریافت خواهد کرد. چنانچه مدارکتان درزمانی که فرم مشخصات فردی خود را تکمیل می کنید در دسترستان می باشد، بهتر است کپی آنها را به فرم مشخصات فردی ضمیمه کرده و آنها را با فرم تکمیل شده به هیئت پناهجو پذیری کانادا ارسال نمایید.

شما می توانید مدارک خود را یا شخصاٌ یا از طریق پستی و یا توسط پیک ارسال کنید. شما همچنین می توانید مدارک خود را از طریق فکس (بجز فرم مشخصات فردی) ارسال کنید به این شرط که تعداد صفحات از 20 عدد تجاوز نکند. شما باید مدارک اصلی را در صورتی که در دسترس باشند همراه خود به محل مصاحبه بیاورید.