شما باید در زمان تعیین شده در جلسه حاضر شوید. چنانچه دلیل قانع کننده و موجهی برای عدم توانایی شرکت در زمان تعیین شده داشته باشید می توانید درخواست مربوط به تغییر تاریخ جلسه را به صورت نوشتاری ارسال کنید. چنانچه جلسه در کمتر از دو روز قرار است انجام پذیرد شما ناچار هستید که در آن شرکت کنید.
تنها در صورتی با درخواست شما موافقت می شود که دلیل قانع کننده ای داشته باشید. این تصمیم به صورت نوشتاری به شما اعلام می شود اما چنانچه پاسخی دریافت نکردید می بایست در جلسه ی تعیین شده شرکت کنید.
عدم شرکت در جلسه می تواند به معنی انصراف از پیگیری پرونده تان باشد.