در بعضی موارد اداره ی مهاجرت تصمیم می گیرد که به جای جلسات رسمی بررسی مصاحبه های کوتاهی ترتیب دهد و به این موارد در اصطلاح “پرونده های فوری” می گویند. چنانچه برای مصاحبه دعوت شده اید باید تمامی مدارک اصلی خود را به همراه یک کپی به همراه داشته باشید. یکی از نمایندگان هیئت تصمیم گیری از شما سوالاتی می پرسد و گزارشی را تهیه می کند. در پایان این نماینده به هیئت پیشنهاد م یدهد که آیا این پرونده بدون برگزاری جلسات رسمی می تواند پذیرفته شود و یا باید در جلسه ی دیگری تصمیم گیری انجام شود. تصمیم نهایی برای پرونده ی شما توسط یکی از اعضا انجام می پذیرد
چنانچه در پایان مصاحبه نماینده ی هیئت گفت که تصمیم گیری برای پرونده تان بدون برگزاری جلسه ی رسمی امکان پذیر است و یکی از اعضا آن را پذیرفت دیگر جلسه ی رسیدگی برای شما برگزار نمی شود و به شما پناهندگی اعطا می شود. در غیر این صورت یک نسخه از گزارش نماینده در اختیار شما قرار خواهد گرفت و زمانی برای دادرسی پرونده ی شما تعیین می شود