شما نامه ای دریافت خواهید کرد که تاریخ، زمان و مکان دقیق جلسه در آن مشخص شده است. باید حداقل حدود 15 دقیقه زودتر از وقت تعیین شده در محل حاضر شوید تا اقدامات اولیه از طریق دفتر پذیرش انجام گیرد. معمولا نامه هم به شما و هم برای وکیل حقوقی تان ارسال می شود