زمانی که هیئت مهاجرت و پناهندگی فرم اطلاعات فردی شما را دریافت کردند اقدام به بررسی موارد مندرج در آن (که در جلسه ی رسیدگی به پرونده تان مورد بحث قرار می گیرد) خواهند نمود. یکی از افسران اداری به شما اطلاع خواهد داد که چه مواردی را برای بررسی در جلسه مد نظر قرار داده اند و درباره ی آن سوال خواهند کرد و آیا نیاز به مدارک بیشتری می باشد یا خیر
شما باید اطلاعات ارسالی از موسسه ی قضایی اداره ی مهاجرت را به دقت مطالعه کرده و پاسخ هایتان را آماده کنید. زمانی که تمام این اقدامات انجام شد و آماده ی جلسه بودید به شما زمان جلسه ی بررسی به صورت کتبی ابلغ می شود