شما باید از وکیل قبلی تان بخواهید که کپی مدارکتان را به شما تحویل دهد تا در اختیار وکیل جدیدتان قرار دهید. چنانچه وکیل قبلی مدارک را به شما تحویل نداد می توانید از اداره ی مهاجرت درخواست کنید که کپی کلیه ی مدارک را در اختیار شما قرار دهد. این مسئولیت شماست که همه ی مدارک را در اختیار وکیل جدیدتان قرار دهید.