چنانچه تصمیم بگیرید که از وکیل کمک بگیرید شما مسول پرداخت هزینه های او هستید. چنانچه توانایی پرداخت هزینه ها را ندارید می توانید از کمک های حقوقی (لیگال اید) استان محل زندگی تان استفاده کنید