شما می توانید خودتان این کار را انجام دهید. داشتن وکیل و یا نماینده ضروری نیست. اداره ی مهاجرت هیچ تفاوتی برای کسانی که نماینده ای دارند و یا نه قائل نمی شود. چنانچه مایل هستید که نماینده ای داشته باشید باید هر چه سریعتر با نمایندگان قانونی تماس بگیرید
چنانچه نماینده ی شما دستمزد دریافت کند می بایست او وکیل قانونی باشد. همچنین می توانید از اعضای فامیل و یا دوستان برای این مورد استفاده کنید اما آنها نباید دستمزدی از شما گرفته باشند. نماینده ی شما باید آماده ی حضور در جلسات رسیدگی به پرونده تان را داشته باشند