چنانچه متوجه هر گونه اشتباهی در فرمتان شدید و یا متوجه شدید که اطلاعاتی را ارائه نکرده اید باید هر چه سریعتر به صورت کتبی اداره ی مهاجرت را در جریان قرار دهید تا این اطلاعات در فرم شما وارد شود. در جلسه ی رسیدگی از شما دلیل تغییرات سوال خواهد شد.