چنانچه فرم را شخصاً از اداره ی مهاجرت دریافت کید باید فرم تکمیل شده را به همراه دو نسخه ی کپی ظرف مدت 28 روز از تاریخ تحویل فرم به آدرس هیئت مهاجرت و . پناهندگی کانادا ارسال کنید. اگر فرم به آدرس شما پست شده باشد باید آن را ظرف 35 روز از تاریخ صدور نامه به همراه سه کپی ضمیمه ارسال کنید

چنانچه در موعد مقرر فرمتان را ارسال نکنید به این معنی است که از ادامه ی پرونده تان انصراف داده اید و از جلسه ی رسیدگی محروم خواهید شد