باید فرم را به زبان انگلیسی یا فرانسوی تکمیل کنید. اگر از مترجم کمک گرفتید او نیز باید فرم شما را امضا کند. اگر از مترجم استفاده نمی کنید باید فرم را امضا کنید و تایید کنید که تمام موارد آن را به خوبی متوجه شده اید