فرم اطلاعات شخصی یا پیف حاوی سوالاتی است در ارتباط با هویت شما، خانواده تان، سابقه ی کار، سربازی، و دیگر موارد زندگی تان از جمله اطلاعات شهروندی و مهاجرتی. شما می بایست به تمام سوالات به دقت پاسخ دهید. همچنین باید توضیح دهید که چرا ار بازگشتن به کشورتان ترس دارید. کاملا مهم است که تمام مسائل و اتفاقات مهم را اشاره کنید. در جلسه ی رسیدگی به پرونده تان شما در مورد کل پرونده تان مورد سوال قرار خواهید گرفت. با توجه به اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات شخصی در رابطه با پرونده ی شما تصمیم گیری خواهد شد. بنابراین مهم است که اطلاعاتی که ارائه می کنید دقیق و درست باشد
شما می بایست فرم اطلاعات شخصی را امضا کنید و امضای شما بدین معنی خواهد بود که متعهد شده اید که تمام این اطلاعات صحیح و درست می باشد