شما از درخواست پناهندگی محرووم می شوید چنانچه
فرم اطلاعات شخصی خود را به موقع تحویل ندهید
آدرس و شماره تماس خود را به موقع اعلام نکنید
در جلسات و ملاقات های تعیین شده شرکت نکنید