کانادا دو زبان رسمی دارد: انگلیسی و فرانسوی. شما باید یکی از این دو زبان را برای انجام مکاتبات و امورات پناهندگی انتخاب کنید. اگر با هیچکدام از این زبان ها آشنایی ندارید این امکان برای شما وجود دارد که مترجم داشته باشید