به عنوان یک پناهجو شما باید
اطلاعات کامل، صحیح و درستی را ارائه کنید
در تمام جلسات و ملاقات های تعیین شده شرکت کنید
تمام نامه های ادرای ارسال شده را مطالعه و در مدت زمان تعیین شده پاسخ گویید
تمام مدارک درخواست شده را به موقع تحویل دهید
آدرس محل اقامت و شماره تلفن خودتان را ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت فرم اطلاعات شخصی خود ارسال کنید
آدرس جدید خود را هر زمان که جا به جا شدید به اداره ی مهاجرت اطلاع دهید
چنانچه وکیل حقوقی خود را تغییر دادید به اداره ی مهاجرت اطلاع دهید
چنانچه می خواهید جلسه ی رسیدگی شما در شهر دیگری برگزار شود می بایست حداقل بیست روز قبل از آن به اداره ی مهاجرت اطلاع دهید
چنانچه مایل هستید که زبان رسمی جلسه (انگلیسی – فرانسوی) تغییر کند نیز باید حداقل بیست روز قبل اداره ی مهاجرت را مطلع کنید
چنانچه مایل هستید که زبان خارجی جلسه (به عنوان مثال فارسی) و مترجم نیز تغییر کند نیز باید حداقل بیست روز قبل اداره ی مهاجرت را مطلع کنید