شما می توانید با صحبت کردن با یکی از افسران اداره ی مهاجرت واقع در مرزهای هوایی و یا دریایی و یا همچنین با مراجعه به دفتر اداره ی مهاجرت درخواست پناهندگی دهید. افسران اداره ی مهاجرت تصمیم خواهند گرفت که آیا شما واجد شرایط پناهجویی هستید یا خیر. چنانچه شرایط لازم را دارا بودید پرونده ی شما به هیئت مهاجرت و تصمیم گیری پناهندگی ارجاع داده خواهد شد. به شما یک فرم اطلاعات شخصی یا پیف داده خواهد شد که آن را تکمیل نمایید. در آخر، جلسه ای برای تصمیم گیری پرونده شما برگزار می شود و یکی از اعضا در باره ی شما تصمیم گیری خواهد کرد