اجازه ای است که شخص حق زندگی در کانادا را بدون داشتن شهروندی دارا می باشد
فرد نیازمند به حمایت شخصی است که در کانادا به سر می برد و ترس موجهی از هرگونه آزار و اذیت و شکنجه در صورت بازگشت به کشورش را دارد