خدماتی است که بعضی از استان ها و یا بخش های دولت کانادا ارائه می کند. این کمک ها برای پرداخت هزینه های وکیل و دیگر موارد اداری است که شخص پناهجو قادر به پرداخت آن ها نمی باشد