افراد غیر مجاز افرادی هستند که شرایط ارائه ی درخواستشان را دارا نمی باشند و نمی توانند از کانادا درخواست حمایت کنند. این افراد معمولا شامل کسانی می باشد که در جرم های جدی و غیر سیاسی در خارج از کانادا دست داشته اند، در اقدامات ضد صلح شرکت کرده اند، دارای جرم های جنگی یا جرم هایی ضد بشری هستند