این اولین مرحله ای است که پناهجو باید آن را انجام دهد. یکی از افسران اداره ی مهاجرت با انجام مصاحبه ای تصمیم می گیرد که چنانچه فرد متقاضی شرایط ارائه ی درخواست را دارد و در صورت دارا بودن شرایط، او را به هیئت تصمیم گیرنده ارجاع می دهد