وکیل حقوقی در کانادا شخصی است که به عنوان نماینده ی شخص پناهجو امورات قانونی را پیگیری می کند. این شخص می تواند یک عضو قانونی کانون وکلا باشد و در ازای خدمات ارائه شده دستمزد دریافت کند. همچنین وکیل حقوقی می تواند یکی از اعضای فامیل و یا دوستان باید که به شخص پناهجو کمک می کند و در ازای این خدمات دستمزدی دریافت نمی کند