پناهنده شخصی است که شرایط مندرج در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در ژنو را دارا باشد. در معنای عام پناهجو فردی است که به دلیل عضویت در گروه خاص اجتماعی، نژاد، ملیت، مذهب و یا اعتقادات سیاسی از کشور خودش فرار کرده باشد و ترس موجهی از شکنجه و آزار و اذیت در صورت بازگشت به کشورش داشته باشد