انجام ندادن به موقع درخواست هایی که توسط هیئت تصمیم گیری پناهندگی اعلام می شود همانند ارائه نکردن فرم اطلاعات شخصی، عدم حضور در جلسات تعیین شده، پاسخ ندادن به نامه ها و … به معنی انصراف از پیگیری درخواست پناهندگی می باشد و هیئت اینچنین نتیجه می گیرد که فرد متقاضی مایل نیست که روند پناهندگی خود را ادامه دهد و به همین دلیل پرونده را مختومه اعلام می کنند. در صورتی که پرونده ای مختومه اعلام گردید، فرد حق بازگشایی مجدد و تصمیم گیری را از دست داده است