هیئت مهاجرت و پناهجوپذیری کانادا یک موسسه ی قضایی مستقل است که مسئولیت تصمیم گیری برای اعطای پناهندگی در کانادا را بر عهده دارد

شما می توانید به عنوان پناهنده در کانادا شناخته شوید اگر: ترس موجهی از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، اعتقادات سیاسی و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی داشته باشید. افرادی که نیاز به حمایت دارند باید نشان دهند که در صورت بازپس فرستاده شدن به کشورشان با خطر شکنجه مواجه می شوند.