تعداد بسیار معدودی از کشورها به صورت مداوم پناهندگان سازمان ملل مستقر در ترکیه را می پذیرند و این ها عبارتند از امریکا، کانادا، استرالیا و برخی موارد ممکن است کشورهای دیگری از جمله فنلاند، سوئد، نروژ و آلمان نیز تعدادی پناهنده از ترکیه قبول کنند اما معمولا این پرونده ها به صورت خاص انتخاب می شود