چنانچه پرونده تان مورد پذیرش قرار گرفته باشد (قبول شده باشید) در ظرف معمولا چند ماه از شما می خواهند تا در مصاحبه ی تعیین کشور شرکت کنید و در همان روز برگه ی قبولی شما صادر می شود. همچنین ممکن است به صورت تلفنی مصاحبه ی کشوری شما انجام شود. در نظر داشته باشید که برخی از پرونده ها مدت زمان طولانی تری نیاز دارد زیرا برای اسکان مجدد آنها باید با دولت های کشور ترانزیت هماهنگ شود. همچنین پذیرفتن پناهنده در اختیار کامل کشورهای پناهنده پذیر است نه دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل. این دفاتر تنها پرونده ها را در ابتدا به کشورهای پناهنده پذیر پیشنهاد می کنند و در صورت تایید آنها، مراحل بعدی اسکان مجدد را پیگیری می کنند. پناهجویان حق انتخاب کشور را ندارند و پس از قبولی دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل اقدام به بررسی پرونده ها برای تعیین کشور می نماید. تصمیم گیری معمولا بر اساس ضوابط و محدودیت هایی صورت می گیرد که هر کشور پناهنده پذیر آنها را از قبل اعلام کرده است. باید متذکر شد که شما نیز مجبور به اسکان مجدد در کشوری که به هیچ عنوان تمایلی به زندگی در آن ندارید نخواهید شد. اما به صورت معمول سازمان ملل تلاش می کند که کشوری را برای اسکان مجدد انتخاب کند که برای پناهنده مناسب تر باشد. به صورت غیر مستقیم نیز شخص پناهنده می تواند درخواست اسکان مجدد برای کشور خاصی را ارائه دهد