معمولا سازمان ملل برای انجام مراحل قانونی پناهجویان مترجم تعیین می کند و می توانید به زبان خود مراحل اداری خود را انجام دهید