اولین مرحله ی کاری شما مراجعه به دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل است. در گذشته در همان روز اول شما برای ثبت نام وارد ساختمان میشدید اما در حال حاضر به دلیل تعداد زیاد مراجه کنندگان برای شما از طریق دفتر آسام در آنکارا تاریخ ثبت نام یا به اصطلاح پیش مصاحبه تعیین می شود. در همان روز نیز معمولا شهر محل ثبت نام شما تعیین می گردد. برخی از پناهجویان مستقیم به آنکارا می روند اما برخی در ابتدا به شهری که مایل هستند در آن اقامت داشته باشند و یا دوست و آشنایی دارند رفته و بعد از آن به آنکارا می روند.