طبق قوانین شما باید در اسرع وقت در پلیس ثبت نام کنید. این احتمال وجود دارد که سازمان ملل به دلیل ثبت نام نشدن در پلیس مصاحبه ی شما را به تعویق بیاندازد. ثبت نام در پلیس به نفع شخص پناهجو می باشد چون می تواند از برخی امکانات دولتی اعم از بیمه استفاده کند. چنانچه حدود دو ماه به مصاحبه ی اصلی شما مانده و هنوز پلیس شما را ثبت نام نکرده است حتما با سازمان ملل تماس گرفته و اطلاع دهید. سازمان ملل توسط نماینده ی اداره ی امنیت این مورد را پیگیری خواهد کرد تا اقدامات لازم انجام شود