بعد از اینکه شهر محل اقامت شما در آسام تعیین شد می بایست به آن شهر رفته و به اداره ی پلیس مراجعه و ثبت نام کنید. در برخی از شهرها تاریخی برای ثبت نام در نظر می کیرند که ممکن است چند ماه تا یک سال با زمان مراجعه ی شما فاصله داشته باشد. حتما باید اطمینان حاصل کنید که قبل از مصاحبه ی اصلی شما در پلیس ثبت نام شده باشید چون امکان به تعویق افتادن مصاحبه ی شما در صورت ثبت نام نشدن پلیس وجود دارد