دفتر آسام در آنکارا تنها مسئول تعین تاریخ ثبت نام (پیش مصاحبه) است و بعد از آن کار خاصی انجام نخواهد داد. آسام در شهرهای مختلف نیز دفاتری دارد که می توانید با مراجعه به آن از خدمات شان استفاده کنید. این خدمات شامل ارائه ی فکس به سازمان ملل و پیگیری و کمک در ارتباط با اقامت شما در ترکیه می باشد