شما چنانچه هنوز در پلیس مصاحبه نشده اید می توانید مراجعه کرده و درخواست کنید زیرا این مصاحبه ها در پلیس و یا اداره ی مهاجرت برای تکمیل پرونده ی شما در ترکیه الزامی است و حتی ممکن است یک هفته قبل از خروج شما انجام شود زیرا در غیر این صورت ممکن است خروجی شما صادر نشود